Klimatneutrala produkter

Klimatneutrala fordonstvättmedel

På Lahega har vi under många år medvetet och omsorgsfullt arbetat med att reducera miljöfarliga komponenter i våra produkter. Vi var ett av de första företagen i Respects program för klimatintegrerad produktutveckling och i vårt sortiment ingår två klimatneutrala fordonstvättmedel - TwinZip HD och TwinZip Alkaline 2.

TwinZip HD är en högkoncentrerad alkalisk komponent och i kombination med TwinZip Alkaline 2 får du ett kraftfullt fordonstvättmedel av allroundkaraktär.

Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sådant sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och använda kompensation för att neutralisera återstående utsläpp (United Nations Environment Programme, UNEP, 2008).

I Lahegas fall innebär det att vi har beräknat klimatpåverkan av våra fordonstvättmedel – TwinZip HD och TwinZip Alkaline 2 – och försökt minska våra utsläpp av koldioxid. Trots våra åtgärder uppstår fortfarande utsläpp i vår produktion och dem kompenserar vi för genom att investera i internationella klimatprojekt – utanför vår egen verksamhet – som ämnar reducera koldioxidutsläpp. På så sätt blir TwinZip HD och TwinZip Alkaline 2 klimatneutrala. 

Bakgrund

Som en fortsättning på vårt miljöarbete ville vi ta fram ett nytt fordonstvättmedel och göra det på ett sådant sätt att vi tar ansvar för produktens klimatpåverkan. För att utvärdera huruvida en produkt kan anses klimatneutral krävs särskilda beräkningar av hur stora utsläpp som uppstår i samband med produktion. Efter förfrågningar hos miljöorganisationer och råvaruleverantörer konstaterade vi att det inte fanns någon tydlig information om hur sådana beräkningar skulle göras. Inte heller våra råvaruleverantörer hade någon information om sina produkter som vi kunde använda för urval av råvaror till produkten.

Istället för att ta fram en ny produkt valde vi istället att utifrån ett klimatneutralt perspektiv titta på befintliga produkter i vårt sortiment – Twinzip HD och Twinzip Alkaline 2. Till vår hjälp att göra nödvändiga beräkningarna valde vi Respect

För att utvärdera Twinzip HD och Twinzip Alkaline 2 gjorde Respect en livscykelanalys av alla ingående delar i produkterna: 

  • Vilka material/råvaror som ingick i produkten
  • Hur mycket energi och vilken typ av energi som skulle gå åt för tillverkningen
  • Hur långt ingående material/råvaror skulle transporteras och med vilket transportslag innan de nådde Lahega
  • Hur mycket energi som skulle gå åt på Lahega för att tillverka produkterna
  • Hur de skulle transporteras till slutkund
  • Hur tomemballaget skulle hanteras 

I slutändan kom Respect fram till ett värde på ungefär hur stora utsläpp av koldioxid som produkterna skapar. 

Resultatet av utvärderingen innebär att för varje bil som tvättas med Twinzip HD och Twinzip Alkaline 2 sker ett koldioxidtillskott med 153 g. Det är 32 procent mindre än med ett av våra konventionella fordonstvättmedel, exempelvis Autosafe 648, där koldioxidtillskottet per tvätt är 228 g. 

Respect

Respect bildades 2000 och är ett unikt nätverk av världens ledande politiker, företag och organisationer med målet att tydliggöra sambanden mellan lönsamhet, ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling. Respect har också utvecklat standardiserade verktyg för att effektivisera och utvärdera hållbara klimatåtgärder. 

Du kan läsa mer om Respect och deras arbete på deras hemsida www.respectclimate.se eller på www.klimatneutral.se